e-service

มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

โครงการการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน อาหารโบราณ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเพิ่มทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน อาหารโบราณ ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้ด้านอาหารไทย และอาหารนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจากเชฟ จากโรงแรมอนันตราสิเการีสอร์ท แอนด์ สปาให้เกียรติเป็นวิทยากรแก่ผู้เข้าร่วม และในภาคบ่ายเป็นการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน เมนู เกายุก จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่น และมีการประกวดการทำอาหารในเมนูเกายุก โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วม

โครงการอบรมการชงชา และกาแฟ

วันที่ 29 เมษายน 2558 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวสู่การแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการอย่างมืออาชีพ กิจกรรมย่อยที่ 3 โครงการอบรมการชงชา และกาแฟ ในงานสัปดาห์วิชาการ "เสม็ดขาววิชาการ ครั้งที่ 4" โดยรูปแบบของโครงการ เป็นการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจร้านกาแฟ รวมถึงวิธีการชงกาแฟ และเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ ให้มีรสชาติเป็นที่ถูกปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา เพื่อนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาช