e-service

มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » ผลงาน/รางวัล

ผลงานนักศึกษา

1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 “ผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส.”: วิทยาลัยฯ (7 มีนาคม 2557)

2.รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 “โครงการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา”: มทร. ศรีวิชัย (16 กันยายน 2554)

3.รางวัลยอดเยี่ยม “โครงงานสหกิจศึกษา: โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 3” : คณะบริหารธุรกิจ มทร. ศรีวิชัย (14-16 มกราคม 2558)

4.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการเขียนหัวข้อ “โครงการอนุรักษพลังงาน” งานนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2015 : มทร.ศรีวิชัย (6 กุมภาพันธ์ 2557)