e-service

มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » เกี่ยวกับสาขา

ข้อมูลบุคลากร

  • คณาจารย์

               นายธนินทร์ สังขดวง
               นายสุชาติ อินกล่ำ
               นางสาวนัยนา คำกันศิลป์
               
นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
               
นายดุสิตพร ฮกทา
               
นางสาวสุญาพร ส้อตระกูล
               
นางสาวจุติมา บุญมี
               
นางสาวจิระนาถ รุ่งช่วง
               
นายธรรมจักร เล็กบรรจง
              
 สาววันวิสาข์ พลอย อินสว่าง
               
นางสาวสุธิรา ปานแก้ว
               นางสาวจันทิวรรณ สมาธิ
               นางสาวณัฏฐณิชา หนูแก้ว