e-service

มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

โครงการการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน อาหารโบราณ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเพิ่มทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน อาหารโบราณ ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้ด้านอาหารไทย และอาหารนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจากเชฟ จากโรงแรมอนันตราสิเการีสอร์ท แอนด์ สปาให้เกียรติเป็นวิทยากรแก่ผู้เข้าร่วม และในภาคบ่ายเป็นการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน เมนู เกายุก จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่น และมีการประกวดการทำอาหารในเมนูเกายุก โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก ณ หน่วยฝึกปฏิบัติด้านอาหารและเครื่องดื่ม (ครัวกินรี)