e-service

มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

โครงการอบรมการชงชา และกาแฟ

วันที่ 29 เมษายน 2558 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวสู่การแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการอย่างมืออาชีพ กิจกรรมย่อยที่ 3 โครงการอบรมการชงชา และกาแฟ ในงานสัปดาห์วิชาการ "เสม็ดขาววิชาการ ครั้งที่ 4" โดยรูปแบบของโครงการ เป็นการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจร้านกาแฟ รวมถึงวิธีการชงกาแฟ และเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ ให้มีรสชาติเป็นที่ถูกปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา เพื่อนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการกาแฟแบรนด์ วอลแตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้