e-service

มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » เกี่ยวกับสาขา

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องปฏิบัติการสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว:  (Department of Hospitality and Tourism’s Computer Laboratory)

               เป็นห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบนี้เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบเต็มรูปแบบ ที่จะจัดคอมพิวเตอร์ให้ ศึกษาใช้งานเครื่องละ 1 คน วิชาที่สอนในห้องปฏิบัติการนี้ มักจะเป็นวิชาทางด้านการออกแบบทัวร์จำลอง เพื่อให้นักศึกษาทดลองใช้ฝึกทักษะการออกทัวร์ ก่อนจะออกไปฝึกงานจริง หรือทำงานจริงเมื่อสำเร็จการศึกษา

 • ศูนย์ฝึกปฏิบัติทักษะทางด้านการโรงแรม 
       นักศึกษาสาขาการโรงแรมได้ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการโรงแรม ก่อนที่นักศึกษาจะออกสู่การฝึกปฏิบัติการกับสถานประกอบการภายนอก 
 • ศูนย์ฝึกปฏิบัติทักษะทางด้านการท่องเที่ยว 
       เป็นศูนย์สำหรับให้นักศึกษาฝึกจัดโปแกรมการท่องเที่ยว โดยให้นักศึกษาฝึกการเป็นมัคคุเทศ รับนักท่องเที่ยวชม สถานที่ท่องเที่ยวภายในมหาวิทยาลัย 
 • ศูนย์ฝึกปฏิบัติทักษะทางด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
     
   เป็นสถานที่ฝึกงานด้านการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม