e-service

มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

หลักสูตร

 หลักสูตรศิปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม

  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

 หลักสูตรศิปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
  • หลักสูตรเทียบโอน