e-service

มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » ผลงาน/รางวัล

รางวัล

นายณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ  นายอดิสร เถรว่อง  และอาจารย์ธนิน  สังขดวง 

เครื่องคว้าน

รางวัลยอดเยี่ยม “โครงงานสหกิจศึกษา: โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 3” : คณะบริหารธุรกิจ มทร. ศรีวิชัย (14-16 มกราคม 2558)